Røros kommune

Gieltege barkoe åarjelsaemien maanagïertegoevtesisnie. Spennnende stilling ledig i sørsamisk barnehageavdeling.

Åarjelsaemien gïeletjiehpije, 50 % ihkuve barkoe. Sørsamisk språkarbeider, 50% fast stilling

 

Åenehke barkoen bïjre

 

Mijjieh tjiehpies gïelebarkijem ohtsebe guhte sæjhta maanajgujmie barkedh saemien maanagïertegoevtesisnie Svaale, Luvlie maanagïertesne dallatjinie. Barkoen stoeredahke lea daelie 50 %.

 

Mijjen bïjre

 

Luvlege maanagïerte lea maanagïerte göökte goevtesigujmie, gusnie dïhte akte lea saemien. Maanagïerte lea tjaebpies sijjesne vaarjelimmiedajven Småsetran raedtesne jïh eatnaminie goh lïhkemes kraanna. Barkoe saemien maanagïertegoevtesisnie Svaale sjïere nuepiem vadta viehkine årrodh åarjelsaemien gïelem vaarjelidh jïh gorredidh ryöktesth barkoen tjïrrh maanajgujmie. Desnie nuepiem åådtje illedahkh varke vuejnedh dehtie barkoste mij dorjesåvva. Pedagogeles åvtehkinie ektine sïjhth meatan årrodh ræjhkoes gïelebyjresasse sjïehteladtedh darjomi tjïrrh mah saemien jaepieboelhkh våaroeminie utnieh.

 

Kvalifikasjovnh

 • datne åarjelsaemien haalvah
 • dov lea hijven daajroe åarjelsaemien kultuvren jïh aerpievuekiej bïjre
 • dååjrehtimmie barkoste maanajgujmie vaajteles
 • sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese

 

Barkoelaavenjassh jïh dïedte

 • Meatan årrodh biejjieladtje barkosne maanadåehkesne gusnie stååkedimmie, lïereme, hokse jïh skearkagimmie leah ulmie, jïh viehkiehtidh saemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh guhkiebasse evtiedidh jïh saemien gïelem, kultuvrem, jieledevuekieh jïh aarvoeh vååjnedehtedh
 • Pedagogeles åvtehkinie ektine jïh jeatjah barkijigujmie gïelebarkoem dåehkesne soejkesjidh jïh tjïrrehtidh
 • Meatan årrodh darjoeminie maanajgujmie ålkone jïh gåetesne
 • Meatan årrodh maanagïerten soejkesjimmie-, evtiedimmie- jïh vuarjasjimmietjåanghkojne

 

Persovneles jïjtsevoeth

 • Datne væjkele laavenjostedh, men aaj maahtah jïjtjeraarehke barkedh
 • Stååkedimmien jïjtseaarvoem vierhtine lïeremasse jïh gïeleevtiedæmman vuajnah
 • Darjomh dovne ålkone jïh gåetesne lyjhkh
 • Fleksijbele jïh raerieh vuajnah

 

Maehtebe faalehtidh

 • Hijven faageles jïh sosijaale barkoebyjrese
 • Baalhka maahtoen mietie
 • Hijven pensjovneöörnege
 • Maehtebe viehkiehtidh gåetiem gaavnedh dejtie mah diekie juhtieh

 

Ohtsememierie. Dallatjinie

 

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth goevtesen åvtehkinie Sigrid Frostvoll tell. 48 28 26 49 jallh e-påaste: sigrid.frostvoll@roros-kommune.no

 

Åvtelen barkosne aalka tjuara pollisevihtiestimmiem urrebe biejjeste buektedh, v. maanagïertelaakine § 30.

 

 

Kort om stillingen

Vi søker dyktig språkarbeider som ønsker å jobbe med barn i samisk barnehageavdeling Svaale, ved Luvlege maanagierte / Ysterhagan barnehage. Stillingen er pr dd på 50%.

 

Om oss

Ysterhagan barnehage er en to-avdelings barnehage, hvor den ene avdelingen er samisk. Barnehagen har en fin beliggenhet i utkanten av verneområdet Småsetran og med naturen som nærmeste nabo. Arbeidet i den samiske barnehageavdelingen Svaale gir en unik mulighet til å bidra til bevaring og ivaretakelse av det sørsamiske språket gjennom direkte arbeid med barna. En får muligheten til å se umiddelbare resultater av det arbeidet som gjøres. Sammen med pedagogisk leder vil du kunne være med å legge til rette for et rikt språkmiljø gjennom aktiviteter som har de samiske årstider som utgangspunkt.

Kvalifikasjoner

 • beherske sørsamisk språk
 • god kunnskap om sørsamisk kultur og tradisjon
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med barn
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • delta i det daglige arbeidet i barnegruppa hvor lek, læring, omsorg og danning er formålet, og bidra til å bevare og videreutvikle den samiske kulturarven og synliggjøre samisk språk, kultur , levemåter og verdier i vår tid.
 • i samarbeid med pedagogisk leder og det øvrige personalet planlegge og gjennomføre språkarbeidet i gruppa.
 • delta i aktiviteter med barna utendørs som innendørs
 • delta i barnehagens planleggings-, utviklings- og evalueringsmøter 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner, men også evne til selvstendig arbeid
 • se lekens egenverdi som middel for læring og språkutvikling
 • være glad i både utendørs- og innendørsaktiviteter
 • fleksibel og løsningsorientert 

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 23.08.2023

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Sigrid Frostvoll tlf. 48 28 26 49 eller e-post: sigrid.frostvoll@roros.kommune.no.

Før ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. barnehageloven § 30.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Viviann Solbakken, viviann.solbakken@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

 

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

23.08.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Røros

Kontaktpersoner:

Sigrid Frostvoll

mob: +47 48 28 26 49

Adresse:

Bergmannsgata 23 7374 Røros

Kart: