Røros kommune Sentraladministrasjonen

Vil du jobbe med samiskspråklige tiltak og kommunikasjon? Sïjhth saemiengïelen råajvarimmie jïh gaskesadteme barkedh?

Samisk språkkonsulent - Saemien gïelekonsulente

 

 


Kort om stillingen
Røros kommune søker deg som kan bidra til å planlegge og iverksette samiskspråklige tiltak knyttet opp mot Røros kommune sin utviklingsplan for samisk språk og kultur. Dette medfører arbeid innen Samelovens språkregler og generell styrking av samisk språk i kommuneforvaltningen. Du må kunne sørsamisk så godt at du kan være en spydspiss i vårt språkarbeid, og hjelper oss til å bli mer synlige på samisk.

Ånnetji barkoen bïjre
Rossen tjïelte datnem ohtsije mij sæjhta saemiengïelen råajvarimmide soejkesjidh jïh sjugniedidh. Datne edtjh Rossen tjïelten evtiedimmiesoejkesjen mietie barkedh, saemien gïelen jïh kultuvren bïjre. Datne edtjh Saemielaaken gïelenjoelkedassine barkedh jïh saemien gïelen tjïeltesne nænnoestidh.

Om oss
Stillingen ligger i stab/støtte i sentraladministrasjonen, og vil være til hjelp og støtte for hele organisasjonen. Kommunen ble innlemmet i samisk forvaltningsområde for språk og kultur i 2018, og styrker nå dette arbeidet.

Mijjen bïjre
Barkoe stab:sne sentraalereeremisnie, jïh sæjhta abpe organisasjovnem viehkiehtidh. Rossen tjïelte saemien reeremetjïeltine jaepien 2018 sjïdti, jïh daelie tjïelte daam barkoem nænnoste.


Kvalifikasjoner
• Høyere utdanning
• God kompetanse i sørsamisk språk, både muntlig og skriftlig
• Gode IT-kunnskaper
• Relevant erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner vil bli vektlagt

Maahtoeh
• Jïllebe ööhpehtimmie
• Buerie maahtoe saemien gïelesne, dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh.
• Buerie IT-maahtoeh
• Sjïehteles dååjrehtimmie jïh sjïeremaahtoe barkose lea joekoen buerie.

Arbeidsoppgaver og ansvar
• Faglig ansvar for sørsamisk språk
• Oversettelsesarbeid
• Tolking og terminologiarbeid
• Kommunikasjon- og informasjonsarbeid - Utvikling, publisering og vedlikehold av innhold i flere kanaler
• Koordinering av språkarbeid og oppfølging av kommunens språkprosjekter
• Veiledning, utviklings- og prosjektarbeid for å styrke bruk og synliggjøring av samisk språk
• Generell saksbehandling og andre oppgaver etter behov

Barkoelaavenjassh jïh dïedte
• Faageles dïedte åarjelsaemiengïelese.
• Jarkoestimmiebarkoe
• Toelhkestidh jïh terminologijebarkoe
• Gaskesadtemebarkoe jïh bïevnesebarkoe. Datne aaj edtjh sisvegidie ovmessie kaanaline evtiedidh, bæjjoehtidh, geehtedh jïh gåhtsåjehtedh.
• Gïelebarkojne barkedh jïh tjïelten gïeleprosjeektide geehtedh.
• Datne aaj edtjh bïhkedimmiebarkoen, evtiedimmienbarkoen jïh prosjeektebarkoen bïjre barkedh, saemien gïelem gåhtsåjehtedh jïj nænnoestidh
• Sïejhme aamhtesebarkoe jïh jeatjah laavenjassh daerpiesvoeteste.

Personlige egenskaper
• Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team
• God evne til relasjonsbygging og kommunikasjon på ulike nivå
• Ryddig, strukturert og nøyaktig

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen

Persovneles jïjtsevoedth
• Maehtedh dovne jïjtse jïh dåehkine barkedh.
• Maehtedh gaskesadtedh jïj relasjovnide bigkedh ovmessie daltesinie.
• Datne skåernehks, lyjhkh struktuvrine jïh eensilaakan barkedh

Hvordan søker du?
Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål, o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Guktie syökh?
Rossen tjïelte elektronihke syökemesysteemem nuhtjie. Lohkh vielie daan bïjre tjïelten nehtesæjrosne, «Ledige stillinger» nualan. Datne CV jïh ohtsemem systeemesne tjaalah, aellieh ajve lissine bïejh. Bïejh sjïehteles dokumentaasjovnh goh barkoevïhtesjimmie, vïhtesjimmie jïh jeatjah ohtsemasse. Jis ih maehtieh dokumentaasjovnide elektronihke bïejedh, birrebe daejtie eventuelle goerehtæmman meatan vaeltedh.

Byjjeslaakine § 25, voerkelibie bïevnesh ohtsijen bïjre maehtieh bæjjoehtidh, læjhan lea birreme konfidensielle gïetedalleme darjodh. Dellie ohtsijh bïevnesh daan bïjre åadtjoeh.
Rossen tjïelte lea ektiedimmie barkoesijjie, mij gellievoete sæjhta. Mijjieh haestebe ohtsijh mejtie maahtoeh utnedh dïsse barkose syökedh, gajhkine alterinie, tjoele, etnisiteetine jïh funksjovnevueliedimmine.

 

 

Del på:

Fylke:

  • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.06.2023

Tiltredelse:

15.08.2023

Arbeidssted:

Røros

Kontaktpersoner:

Marit Trollerud

mob: +47 97 54 13 76

Adresse:

Bergmannsgata 23 7374 Røros

Kart: